Algemene Voorwaarden

Resumé uit de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Instore Vereniging gedoneerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder aktenummer 399/1999, gedateerd 10 januari 2000.

Artikel 2.  Toepasselijkheid

2.1     Deze Algemene voorwaarden zijn van Toepassing op alle aanbiedingen en op allen overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of overeenkomsten.

Artikel 3.  Algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden

3.1     De algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen; opdrachtnemer aanvaardt slecht de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard of worden overeengekomen.

Artikel 4.  Aanbiedingen

4.1     Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De geldigheidsduur van deze aanbiedingen bedraagt 14 dagen na verzending daarvan, tenzij opdrachtnemer op of bij de aanbieding een andere termijn heeft genoemd. Aanbiedingen zijn slechts rechtsgeldig indien bevoegdelijk zijdens opdrachtnemer ondertekend.

4.4     Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de Nederlandse- of buitenlandse overheid opgelegde heffingen. Indien opdrachtnemer in een aanbieding meerdere producten aanbiedt en één prijs vermeldt, geldt deze prijs uitsluitend voor de gehele aanbieding.

4.6     Het doen van een aanbieding verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Indien de aanbieding van opdrachtnemer niet wordt aanvaard en er tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, is het derden niet geoorloofd de informatie opgenomen in de aanbieding te gebruiken, behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 6.  Wijziging van de opdracht

6.1     Aanvullende afspraken of wijzigingen in de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen of door opdrachtneer schriftelijk zijn bevestigd en hiertegen binnen 5 werkdagen na verzending van de bevestiging door de opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar is gemaakt.

6.4     Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door opdrachtnemer wordt overschreden, welke termijnoverschrijding alsdan geheel voor rekening en risico komt van de opdrachtgever.

Artikel 7.  Prijswijzigingen

7.1     Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer, door onvoorziene omstandigheden welke zich voordoen na het uitbrengen van de offerte c.q. de aanbieding, de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn stijgen danwel indien zich overige omstandigheden voordoen welke een stijging van de kosten voor het te leveren product of de te verrichten diensten veroorzaakt.

7.4     Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever nalaat de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer mogelijk te maken, of geen medewerking verleent aan opdrachtnemer worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 8.  Intellectuele eigendomsrechten

8.1     Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen enz. behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Openbaar maken, kopiëren en/of verveelvoudigen op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 9.  Uitvoering van de opdracht en levering

9.1     Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld ontstaan er tussen die derden en de opdrachtgever rechtstreeks overeenkomsten, indien zulks tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen. Opdrachtnemer zal in dat geval geen partij zijn bij deze tussen de derden en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten. Opdrachtgever stemt door aanvaarding van de opdracht in de door opdrachtnemer aangewezen en nog aan te wijzen derden die ten behoeve van de verleende opdracht werkzaamheden gaan uitvoeren danwel producten gaan leveren.

9.3     De aan opdrachtgever te leveren producten zijn vanaf ontvangst door opdrachtnemer voor risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4     Overeengekomen levertijden zijn steeds bij benadering vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in artikel 12, kan overschrijding van de leertijd nimmer aanspraak geven op enigerlei schadevergoeding, in welke vorm dan ook of op ontbinding van de overeenkomst behoudens het bepaalde in artikel 9.8.

9.7     Indien opdrachtgever weigert de toegang te verlenen tot de plaats waar opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst dient te verrichten, of - al dan niet tijdelijk - feitelijk verhindert dat opdrachtnemer die toegang verkrijgt, is opdrachtgever verplicht alle hieruit voortvloeiende kosten en schade aan opdrachtnemer te vergoeden. Daarenboven is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten en te ontbinden overeenkomstig het gestelde in artikel 14.

9.9     Indien door opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst zaken aan opdrachtgever te beschikking worden gesteld, zijn deze zaken vanaf het moment van levering aan opdrachtnemer voor rekening en risico van de opdrachtgever en dient opdrachtgever deze adequaat te verzekeren. Bij het einde van de overeenkomst worden de zaken door of in opdracht van opdrachtnemer geïnspecteerd. Eventuele beschadigingen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11.  Reclames en klachten

11.1   Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, opdrachtnemer hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering opdrachtnemer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op het indienen van klachten.

11.2   Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Klachten worden door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen wanneer opdrachtgever tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl opdrachtgever het beweerde gebrek aan de producten na grondig onderzoek had kunnen constateren.

11.5   Klachten geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 12.  Aansprakelijkheid

12.1   Opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijk geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door vertraagde levering, ondeugdelijkheid van geleverde producten, of anderszins, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

12.2   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, in welke voor dan ook, veroorzaakt door de werkzaamheden welke door derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden verricht, danwel ontstaan door de door derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht geleverde producten.

12.5   Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de betreffende levering, terwijl de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voorts nimmer verder reikt dan de dekking van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

12.7   Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden ter zake van schade verband houdende met of voortvloeiende uit (het gebruik van) de door opdrachtnemer geleverde producten en/of verrichte werkzaamheden, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 13.  Eigendomsvoorbehoud

13.1   Totdat alle vorderingen die opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op opdrachtgever uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de door opdrachtnemer geleverde producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van opdrachtnemer. Ingeval van enige beschadiging komen opdrachtnemer de rechten toe op eventuele schadevergoeding door verzekeraars.

Artikel 14.  Toerekenbare tekortkoming, opschorting en Ontbinding

14.1   Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelik toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, alsmede in het geval van faillissement danwel aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever danwel aanvraag van voornoemde surseance of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, of met beslag op zijn vermogen wordt bedreigd of (wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is) indien hij komt te overlijden, metterwoon vertrekt naar het buitenland of het vrije beheer over zijn vermogen verliest, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer zal alsdan gerechtigd zijn de overeenkomst c.q. de overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, of de uitvoering van deze overeenkomsten op te schorten, zulks zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten. Opdrachtnemer zal gerechtigd zijn van de opdracht gever betaling te vorderen van reeds gemakte kosten, schade en interesten, daaronder begrepen de door opdrachtnemer gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de opdrachtgever.

Artikel 15.  Betaling

15.2   Alle betalingen dienen in Nederlandse valuta plaats te vinden - tenzij schriftelijk anders is overeengekomen - zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.

15.3   Klachten, van welke aard dan ook, geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.

15.5   Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopprijs danwel een voorschot op de in rekening te brengen werkzaamheden te verlangen. Indien de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, is opdrachtnemer bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing.

15.6   Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. In dat geval zal opdrachtnemer gerechtigd zijn , boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerder met 3 % in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

15.7   Alle kosten vallende op de inning van enig door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag - gerechtelijk danwel buitengerechtelijk - zijn voor rekening van de opdrachtgever. Buitgerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzeker. Deze kosten bedragen in elk geval 15 % van het te innen bedrag met een minimum van fl 250,-. Indien de werkelijke door opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke kosten meer bedragen is de opdrachtgever deze kosten aan opdrachtnemer verschuldigd. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 16.  Geschillen

16.1   Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, zulks onverminderd de bevoegdheid van opdrachtnemer om desgewenst de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de opdrachtgever te addiëren.

16.2   Op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is overigens het Nederlands Recht toepasselijk.